以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://www.elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://www.elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Ne ŝercu per via vivo (Sopir-al-sudo)  (http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=48405)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2018/3/16 14:39:10
--  Ne ŝercu per via vivo (Sopir-al-sudo)

Ne ŝercu per via vivo
el la rakontoj pri Afanti
—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*
Juĝisto
rajde sur ĉeval’
jen renkontis Afanti
revenantan de bazar’
kun porviva var’.

Salutis
li riverence
kaj diris: “Kien iras
via moŝto intence?
Ne konfidence?”

La juĝist’
diris fiere:
“Ha, al la paradizon!
Ĉu vi iros espere
kun mi prefere?”

Afanti
diris decide:
“Ho, ne, eĉ se mi volus.
Vi mem iru rapide
ne nur rajd-side.”

“Pro kio?”
Afanti al li
diris: “Ja via moŝto
forgesis, ke iam vi
konsilis al mi

ke homoj
malbonojn faras
ĉiame kaj Alaho
kontraŭ ili jen staras,
punojn ne ŝparas.

Ja pri vi
mi maltrankvile
zorgas, ĉar, se renkontos
vin Alaho alire,
kaj laŭaspire,

do kio
okazos vere?
Nu, ne ŝercu per vivo
via nekonsidere,
ha, tre danĝere!”

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).