Nia Bakin, nia lingvo

de CHEN YUAN


Multaj legantoj amas Bakin kaj liajn verkojn, kaj ni esperantistoj fieras pli pro tio, ke inter ni estas tia vera homo kiel Bakin. Li amas Esperanton dum la tuta vivo. Li enkorpigas en si la ideon de Esperanto. Li batalis por Esperanto pli ol 70 jarojn -- kvankam plurfoje li modeste diris, ke li apartiĝis de E-movado jam antaŭlonge, tamen tio signifas nur, ke li ne plu ludis rolon de organizanto de E-movado. Oni ne devas postuli, ke ĉiuj esperantisto-erudiciuloj fariĝu organizantoj de E-movado. Efektive Bakin neniam forgesis Esperanton. Antaŭ 12 jaroj (1982) li diris: "Pasis pli ol 40 jaroj, dum kiuj mi travivis la ok-jaran Kontraŭjapanan Rezistmiliton kaj la dek-jaran Kulturan Revolucion, tamen mi neniam perdis amon al Esperanto." En 1921 la 17-jara Bakin verkis la artikolon "Karakterizaĵoj de Esperanto". Tiam li lernis nur abocon de Esperanto, sed kuraĝigita de la idealo de Zamenhof, li klopodis disvastigi la lingvon. Tri jarojn poste (1924) en Nankino li serioze lernis la lingvon. Li legis ĉiujn Esperantajn librojn troveblajn. En 1928 li studis en Parizo, kie li konatighis kun s-ro Hujucz. Ili starigis grandan amikecon inter si kaj kune malfermis novan paĝon de la ĉina E-movado.

En la pasintaj 70 jaroj liaj grandnombraj emociaj literaturaĵoj nutris liajn samtempulojn kaj ankaŭ multe da posteuloj. Ni esperantistoj fieras kaj miras, ke krom verkado li ankaŭ ĉinigis el Esperanto fremdlandajn literaturaĵojn kun centmiloj da vortoj. Tio estas maloftaĵo por la ĉinaj verkistoj kaj esperantistoj.

Multaj legis lian romanon "Familio". Ankaŭ li mem amas ĝin. Li eĉ volis mem traduki ĝin en Esperanton. Emociita kaj edifita de "Familio", mi tradukis ĝiajn kelkdek paĝojn dum milita periodo. S-ro Jhelezo kuraĝigis min tion daŭrigi kaj promesis, ke li helpos publikigi la tradukon. Sed bomboj de japanaj invadintoj detruis mian hejmon kaj ankaŭ mian tradukon. Feliche, mi aŭdis, ke antaŭ kelkaj jaroj iu esperantisto fintradukis la romanon kaj Bakin verkis antaŭparolon por la traduko. Bedaŭrinde la Esperanta versio ankoraŭ ne aperis ĝis nun pro iaj kaŭzoj.

La literautraĵoj elesperantigitaj de Bakin inkludas la dramojn "La Floro de l' Pasinto" de E. De Amicis, "Danco de Skeletoj" de Akita Ujhaku kaj "La Morto de Danton" de A. Tolstoj. "Elektitaj Tradukoj de Bakin" kompilita de Bakin por Sanlian-eldonejo en 1988 ne enhavas la suprajn tri tradukojn. La libro konsistas el dek verkoj, el kiuj nur unu estas tradukita el Esperanto, nome "Printempo en la Aŭtuno" de Julio Baghy. Tiu milda kaj melankolia romantika rakonto emociis kaj konkeris junajn legantojn en la 30-aj jaroj. En la 50-aj jaroj mi foje renkontis la aŭtoron en Norda Europo kaj esprimis al li dankon de mi kaj miaj samtempuloj. Kaj antaŭ kelkaj jaroj mi skribis al la tradukinto, ke mi ankoraŭ ŝatas "Familion". Li ĝoje respondis, ke ankaŭ li tre ŝatas la romanon. Mi neniam forgesos la vortojn en lia antaŭparolo: "Vivo plenas je printempo, printempo en aŭtuno, printempo en vintro kaj printempoj multaj kaj multaj."

Dank' al s-ano Xu Shanshu, kiu diligente laboris por kompili la libron "Bakin kaj Esperanto", oni povas facile legi ĉiujn elesperantigitajn tradukojn de Bakin. Bedaŭrinde s-ro Xu Shanshu forpasis pro malsano antaŭ la apero de la libro.

En la 80-aj jaroj, malgraŭ siaj maljuniĝo kaj malsano, la 80-jara Bakin verkis 150 eseojn, kiuj estis enmetitaj en "Esearon", nomatan "libro pri veraĵoj", montris la konsciencon de numtempaj ĉinaj intelektuloj kaj konkeris multajn legantojn.

El la 150 eseoj du temas pri Esperanto. Unu estas titolita "Esperanto" kaj la alia estas antaŭparolo por la Esperanta traduko de "Familio". Krome, en multaj aliaj eseoj troviĝas vortoj pri Esperanto aŭ esperantistoj. Tio montras lian konstantan amon al Esperanto. Li amas Esperanton, ĉar li amas la homaron kaj la estontecon. Li kredas, ke la estonteco estos bela.

En 1980 s-ro Bakin flugis al Stokholmo por partopreni la 65-an Universalan Kongreson de Esperanto. Tio surprizis liajn amikojn ĉinajn kaj svedajn. Li diris: "Antaŭ mia vojaĝo miaj amikoj admonis min, ke en tiel granda aĝo mi ne partoprenu tian kongreson. Ili ne sciis, ke en la pasintaj jaroj mi neniam perdis intereson pri la internacia lingvo. Kaj post la kongreso mi havas pli grandan fidon al Esperanto. Esperanto certe fariĝos komuna lingvo de la homaro."

En Stokholmo li diris al siaj svedaj amikoj: "Esperanto sendube disvolviĝos rapide, sed ĝi ludas nur rolon de komuna helpa lingvo, anstataŭante neniun nacian lingvon... Se ĉiuj ellernos Esperanton, aperos tute nova situacio en la mondo."

En la sekvanta kongreso Bakin fariĝis membro de la Honora Patrona Komitato de UEA. Tio estas la plej alta honoro en Esperantujo. Ĝin akiris nur tiuj, kiuj faris grandan kontribuon al E-movado kaj al la homa civilizacio. Bakin tute meritas la honoron.

Post lia reveno de Stokholmo ni havis ŝancon babili. Krom ni, kunsidis ankaŭ Hujucz kaj Ĵelezo, ŝajne ankaŭ Chun-Chan Yeh kaj Zhang Qicheng. En la kunsido ni esprimis deziron gastigi en Ĉinio universalan kongreson. Tio estis la 71-a UK okazinta en 1986 en Pekino.

Bakin kaj Hujucz havis profundan amikecon inter si. Bakin diris: "Hujucz estis mia malnova amiko. Esperanto-movado kunligis nin. Nia amikeco daŭris ĝis lia lasta spiro, li ankoraŭ vivas en mia koro."

La unua letero de Bakin al Hujucz temas pri Esperanto. En 1920 Bakin vivis en Chengdu kaj Hujucz en Ŝanhajo. Tiam Hujucz, redaktoro de "Orienta Revuo", plej fama ĉina periodaĵo, publikigis en ĝi siajn artikoletojn pri Esperanto. En 1922, la tria jaro de ilia korespondado, Hujucz aperigis en ĝi sian longan artikolon "La Idealo kaj la Realo de Internacia Lingvo", kiu sisteme traktas Esperanton.

Hujucz vizitis Francion en 1928, kiam la tuta mondo festis la 100-an datrevenon de la naskiĝo de Lev Tolstoj. "La Mondo", redaktata de Henri Barbusse, aperigis la artikolon "Pri Tolstoj". Laŭ peto de Hujucz, Bakin tradukis la artikolon en la ĉinan lingvon kaj publikigis ĝin en "Orienta Revuo", titolitan "Trocki pri Tolstoj". Dank' al helpo de Hujucz, Bakin sukcesis publikigi en Ĉinio sian unuan tradukon kaj iujn verkojn faritajn en Francio. Pro tio Bakin rigardis Hujucz kiel unu el la plej fruaj redaktantoj de siaj verkoj. Post la forpaso de Hujucz Bakin skribis kun profunda sopiro:

"En la pasintaj jaroj mi malofte kontaktiĝis kun li. Sed ni ofte renkontiĝis, antaŭ ol mi falis en malsanon. Lia fervoro por Esperanto kaj lia kontribuo al la disvolviĝo de la ĉina E-movado hontigis min. Ne estas bedaŭro por li, ke li forlasis tiun ĉi mondon en la aĝo de 90 jaroj. Kvankam mi perdis instruiston kaj amikon, kiu prizorgis min dum longa tempo, tamen lia figuro ĉiam staros antaŭ mi kaj lia voĉo ĉiam aŭdiĝos ĉe miaj oreloj. Multe faru, anstataŭ ĉasi famon kaj profiton; solide laboru, anstataŭ senenhave paroli. La vortoj lumigis mian vivovojon."

Multe faru, anstataŭ ĉasi famon kaj profiton;
Solide laboru, anstataŭ senenhave paroli.

Bakin kaj Hujucz sekvis tiujn vortojn dum sia tuta vivo.
กก


                                                                                                                                   reen al katalogo